2018-06-20 Inspektor ds. kontroli ŻNG - WIIH

Biuletyn
informacji publicznej
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
2018-06-20 Inspektor ds. kontroli ŻNG
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-07-02 15:30
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor ds. kontroli
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Proponowane wynagrodzenie2 100,00 zł

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

poszukuje kandydatki/kandydata na  stanowisko:

inspektora ds. kontroli

w Wydziale Kontroli Artykułów Żywnościowych, Nieżywnościowych i Gastronomii

Wymiar etatów: 1

Stanowisko: 1

Miejsce wykonywania pracy: Opole
 

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy,  praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana poza siedzibą urzędu (kontrole na terenie woj. opolskiego). Praca wymagająca koncentracji. Współpraca  z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, konsumentami oraz przedsiębiorcami. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i faks.

Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku, w pomieszczeniu wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek, w którym mieści się Inspektorat nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście po schodach, brak windy, podjazdów, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w kontrolowaniu legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji, handlu hurtowego i detalicznego w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania,
 • udział w kontrolowaniu produktów wprowadzonych do obrotu pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami w celu wyeliminowania nieprawidłowości na rynku,
 • współpraca przy sporządzaniu protokołów, sprawozdań pokontrolnych i sprawozdań okresowych w celu udokumentowania ustaleń i ich wykorzystania,
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w obrocie handlowym,
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez UOKiK oraz zakładowych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie,
 • znajomość przepisów ustaw:
  - o inspekcji handlowej,
  - prawo przedsiębiorców,
  - o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych,
  - o służbie cywilnej,
  - kodeks postępowania administracyjnego,
   
 • umiejętność pracy w zespole i samokształcenia,
 • łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność,
 • znajomość obsługi komputera,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru (treść zgody udostępniona jest poniżej do pobrania).
   

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do 2 lipca 2018 r.  (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia ofert do urzędu).
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  ul. 1 Maja 1
  45-068 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy – ogłoszenie nr ….”


Klauzula informacyjna zgodna z RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
 w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu
 w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu ul. 1 Maja 1, 45 – 068 Opole.
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – ; Dariusz Kubiński tel. 77 4545088 w. 121.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wcześniej udzielonej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 • Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy,
  w których Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i następne ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Na postępowanie rekrutacyjne zostaną zaproszone osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu drogą elektroniczną lub telefoniczną.

W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń za stroną internetową: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze lub https://bipwiih.e-wojewoda.pl/pl/c/strona-glowna.html.  Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.

O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM  i urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Inspektoratu.

Przewidywane wynagrodzenie brutto  2.100,- zł.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Inspektoratu, pok. 37B w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wykaz osób spełniających wymagania

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko

inspektora ds. kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Żywnościowych, Nieżywnościowych i Gastronomii

 

SYGNATURA NABORU: PO.210.5.2018

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Rajfur Małgorzata

Opole

2.

Porosiło Małgorzata

Strzelce Opolskie

3.

Gawlita Joanna

Jasienie

4.

Franków Piotr

Opole

5.

Bronowicka-Carp Iwona

Opole

6.

Jagusz Agata

Opole

 

Wyniki naboru

Nabór zakończony wybraniem kandydatki:  Joanna Gawlita zam. Jasienie.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Kubiński Dariusz
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz
Opublikował(a): Kubiński Dariusz
Liczba wyświetleń: 741

Data wytworzenia: 2018-06-19 17:21:52
Data publikacji: 2018-06-20 00:01:00
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2018-07-16 11:18:01

Historia zmian artykułu:
2018-07-16 11:18:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-07-13 20:44:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-07-13 20:35:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-07-13 20:34:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Publikacja wyniku naboru.
2018-07-13 20:33:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Publikacja listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. kontroli w Wydziale ŻNG
2018-07-12 08:18:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-07-12 08:15:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-07-03 13:39:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-07-03 13:38:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-06-27 16:22:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-06-27 15:09:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.