2020-01-30 inspektor ds. kontroli - WIIH

Biuletyn
informacji publicznej
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
2020-01-30 inspektor ds. kontroli
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2020-02-10 15:30
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
Proponowane wynagrodzenie2 600,00 zł

Ogłoszenie naboru

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W OPOLU

OGŁOSZENIE O NABORZE

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

poszukuje kandydatki/kandydatów na  stanowisko:

inspektora ds. kontroli w Wydziale Nadzoru Rynku i Usług

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKO: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

ADRES URZĘDU:
ul. Mickiewicza 1
45 – 367 Opole

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana poza siedzibą urzędu (kontrole na terenie woj. opolskiego). Praca wymagająca koncentracji. Współpraca  z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, konsumentami oraz przedsiębiorcami. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i faks.

Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku, w pomieszczeniu wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek, w którym mieści się Inspektorat nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście po schodach, brak windy, podjazdów, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • uczestniczenie w kontrolach jakości paliw ciekłych, gazowych i stałych,
 • uczestniczenie w kontrolowaniu legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji, handlu i usług w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania,
 • udział w kontrolowaniu produktów nieżywnościowych wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z wymaganiami oraz w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa w celu pełnej ochrony konsumentów,
 • współpraca przy sporządzaniu protokołów, sprawozdań pokontrolnych i sprawozdań okresowych w celu udokumentowania ustaleń i ich wykorzystania,
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w obrocie handlowym,
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez UOKiK oraz zakładowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie,
 • znajomość przepisów ustaw:
  • o inspekcji handlowej,
  • prawo przedsiębiorców,
  • o  systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
  • o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
  • o służbie cywilnej,
  • kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole i samokształcenia,
 • łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność,
 • znajomość obsługi komputera,
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m oraz w oparach paliw,
 • prawo jazdy kategorii B
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 10.02.2020 r.

(decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia ofert do urzędu)

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Mickiewicza 1
45-367 Opole
z dopiskiem „oferta pracy”

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych:

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu ul. Mickiewicza 1, 45 – 367 Opole.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – ; tel. 77/44 26 471.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Informacja o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzeniu rekrutacji.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i następne ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Na postępowanie rekrutacyjne zostaną zaproszone osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu drogą elektroniczną lub telefoniczną.

W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń za stroną internetową: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze lub https://bipwiih.e-wojewoda.pl/pl/c/strona-glowna.html.  Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.

O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM  i urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Inspektoratu.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto  2.600,- zł.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Inspektoratu, pok. 102 w okresie
3 miesięcy od zakończenia naboru.

Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

Ogłoszenie zostało wycofane z powodu błędu formalnego

Pliki do pobrania
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
2015-02-19 Inspektor ds mediacji2015-03-05Wyniki naboru2015-07-13
14:05
Sierpiński Rafał
2016-12-20
15:17
Kubiński Dariusz
2015.04.21 inspektor NRU2015-05-06Wyniki naboru2015-07-13
13:50
Sierpiński Rafał
2016-12-20
15:18
Kubiński Dariusz
2015-07-08 Inspektora ŻNG2015-07-22Wyniki naboru2015-07-13
12:33
Sierpiński Rafał
2016-12-20
15:20
Kubiński Dariusz
2015-08-18 inspektor ds. kontroli ŻNG2015-09-17Wyniki naboru2015-08-17
12:20
Sierpiński Rafał
2016-12-20
15:22
Kubiński Dariusz
2015-10-02 starszy informatyk ds. obsługi sieci informatycznej2015-10-16Wyniki naboru2015-10-02
00:00
Sierpiński Rafał
2016-12-20
15:22
Kubiński Dariusz
2015-11-25 inspektor ds. kontroli ŻNG2015-12-18Wyniki naboru2015-11-25
00:00
Sierpiński Rafał
2016-12-20
15:23
Kubiński Dariusz
2016-06-11 inspektor ds. kontroli ŻNG2016-06-22Wyniki naboru2016-06-11
00:00
Kubiński Dariusz
2016-12-20
15:24
Kubiński Dariusz
2016-07-18 inspektor ds. kontroli ŻNG2016-08-08Wyniki naboru2016-07-18
00:00
Kubiński Dariusz
2016-12-22
10:59
Kubiński Dariusz
2016-10-11 Inspektor w Wydziale Nadzoru Rynku i Usług2016-10-25 15:30Wyniki naboru2016-10-11
00:00
Biegun Dariusz
2017-03-29
07:59
Kubiński Dariusz
2016-11-25 Inspektor ds. prawnych i kadr2016-12-09 15:30Wyniki naboru2016-11-25
00:01
Kubiński Dariusz
2017-03-29
07:58
Kubiński Dariusz
2017-06-06 Inspektor ds. kontroli ŻNG2017-06-16Wyniki naboru2017-06-06
00:16
Kubiński Dariusz
2018-03-12
15:00
Kubiński Dariusz
2017-07-10 Inspektor w wydziale ŻNG2017-07-31 15:00Wyniki naboru2017-07-10
10:13
Biegun Dariusz
2017-09-29
12:03
Kubiński Dariusz
2017-09-13 Inspektor w wydziale ŻNG2017-09-23Wyniki naboru2017-09-13
08:35
Kubiński Dariusz
2017-09-29
12:02
Kubiński Dariusz
2018-02-01 Inspektor ds. kontroli ŻNG2018-02-15 15:30Wyniki naboru2018-02-01
08:41
Kubiński Dariusz
2018-03-12
15:03
Kubiński Dariusz
2018-03-13 Inspektor ds. kontroli ŻNG2018-03-23 15:30Wyniki naboru2018-03-13
06:25
Kubiński Dariusz
2018-04-27
13:54
Kubiński Dariusz
2018-03-24 Inspektor ds. prawnych2018-04-06 15:30Wyniki naboru2018-03-24
00:00
Kubiński Dariusz
2018-03-30
12:39
Kubiński Dariusz
2018-06-09 Inspektor ds. kontroli NRU2018-06-25 15:30Wyniki naboru2018-06-09
00:31
Kubiński Dariusz
2018-07-13
20:44
Kubiński Dariusz
2018-06-20 Inspektor ds. kontroli ŻNG2018-07-02 15:30Wyniki naboru2018-06-20
00:01
Kubiński Dariusz
2018-07-16
11:18
Kubiński Dariusz
2018-07-21 Inspektor ds. kontroli ŻNG2018-07-31 15:30Wyniki naboru2018-07-21
00:00
Kubiński Dariusz
2018-08-24
12:17
Kubiński Dariusz
2019-01-03 Inspektor ds. kontroli paliw NRU2019-01-14 15:30Wyniki naboru2019-01-03
00:00
Kubiński Dariusz
2019-01-24
11:51
Kubiński Dariusz
2019-03-04 Inspektor ds. prawnych2019-03-20 15:30Wyniki naboru2019-03-04
11:30
Biegun Dariusz
2019-10-23
12:27
Biegun Dariusz
2019-03-21 Inspektor ds. kontroli paliw2019-04-01 15:30Wyniki naboru2019-03-21
09:03
Biegun Dariusz
2019-04-03
11:36
Biegun Dariusz
2019-04-03 inspektor ds. kontroli paliw2019-04-16 15:30Wyniki naboru2019-04-03
11:54
Biegun Dariusz
2019-10-23
12:28
Biegun Dariusz
2019-04-19 inspektor ds. kontroli paliw2019-04-30 15:30Wyniki naboru2019-04-19
10:32
Biegun Dariusz
2019-10-23
12:25
Biegun Dariusz
2019-06-07 inspektor ds. prawnych2019-06-17 15:30Wyniki naboru2019-06-07
00:00
Biegun Dariusz
2019-07-04
09:20
Biegun Dariusz
2019-08-30 inspektor ds. prawnych w celu zastępstwa2019-09-10 15:30Wyniki naboru2019-08-30
08:58
Biegun Dariusz
2019-09-26
14:35
Biegun Dariusz
2019-09-03 inspektor ds. kontroli2019-09-18 15:30Wyniki naboru2019-09-03
09:01
Biegun Dariusz
2019-09-25
12:43
Biegun Dariusz
2019-10-21 inspektor ds. kontroli2019-11-04 15:30Wyniki naboru2019-10-21
14:55
Biegun Dariusz
2019-11-27
14:39
Biegun Dariusz
2019-11-07 inspektor ds. kontroli2019-11-20 15:30Wyniki naboru2019-11-07
09:58
Biegun Dariusz
2019-11-27
14:25
Biegun Dariusz
2019-11-22 inspektor ds. kontroli2019-12-06 15:30Wyniki naboru2019-11-22
10:16
Biegun Dariusz
2020-01-09
09:28
Biegun Dariusz
2020-01-31 inspektor ds. prawnych w celu zastępstwa2020-02-10 15:30Wyniki naboru2020-01-31
12:05
Biegun Dariusz
2020-02-01
09:48
Biegun Dariusz
2020-01-30 inspektor ds. kontroli2020-02-10 15:30Wyniki naboru2020-01-31
13:04
Biegun Dariusz
2020-02-01
09:47
Biegun Dariusz
2020-02-04 inspektor ds. kontroli2020-02-14 15:30Wyniki naboru2020-02-04
12:52
Biegun Dariusz
2020-05-29
12:21
Biegun Dariusz
2020-02-05 inspektor ds. prawnych w celu zastępstwa2020-02-14 15:30Wyniki naboru2020-02-05
07:30
Biegun Dariusz
2020-05-29
12:42
Biegun Dariusz
2020-02-25 inspektor ds. kontroli2020-03-06 15:30Wyniki naboru2020-02-25
00:00
Biegun Dariusz
2020-05-29
12:14
Biegun Dariusz
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych2020-05-04 15:30Wyniki naboru2020-04-22
12:40
Biegun Dariusz
2020-05-29
12:07
Biegun Dariusz
2020-05-11 inspektor ds. kontroli2020-05-22 15:30Wyniki naboru2020-05-11
10:46
Biegun Dariusz
2020-06-15
11:41
Biegun Dariusz
2020-06-08 inspektor ds. kontroli2020-06-19 15:30Wyniki naboru2020-06-08
08:52
Biegun Dariusz
2020-07-13
12:18
Biegun Dariusz
2020-07-14 inspektor ds. kontroli2020-07-24 15:30Ogłoszenie o naborze2020-07-14
11:15
Biegun Dariusz
2020-07-14
11:15
Biegun Dariusz

Wytworzył(a): Biegun Dariusz
Wprowadził(a): Biegun Dariusz
Opublikował(a): Biegun Dariusz
Liczba wyświetleń: 769

Data wytworzenia: 2020-01-31 13:04:11
Data publikacji: 2020-01-31 13:04:18
Ostatnio aktualizował(a): Biegun Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2020-02-01 09:47:02

Historia zmian artykułu:
2020-02-01 09:47:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Biegun Dariusz, v2
2020-01-31 13:05:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Biegun Dariusz, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.