2020-02-04 inspektor ds. kontroli - WIIH

Biuletyn
informacji publicznej
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
2020-02-04 inspektor ds. kontroli
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2020-02-14 15:30
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
Proponowane wynagrodzenie2 600,00 zł

Ogłoszenie naboru

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W OPOLU

OGŁOSZENIE O NABORZE

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatki/kandydatów na  stanowisko inspektora ds. kontroli w Wydziale Nadzoru Rynku i Usług
WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKO: 1
Miejsce wykonywania pracy Opole
ADRES URZĘDU:
ul. Mickiewicza 1
45 – 367 Opole
WARUNKI PRACY
Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana poza siedzibą urzędu (kontrole na terenie woj. opolskiego). Praca wymagająca koncentracji. Praca na wysokości powyżej 3 m oraz w oparach paliw, Współpraca  z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, konsumentami oraz przedsiębiorcami. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i  faks.

Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku, w pomieszczeniu wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek, w którym mieści się Inspektorat nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście po schodach, brak windy, podjazdów, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ
uczestniczenie w kontrolach jakości paliw ciekłych, gazowych i stałych,
uczestniczenie w kontrolowaniu legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji, handlu i usług w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania,
udział w kontrolowaniu produktów nieżywnościowych wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z wymaganiami oraz w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa w celu pełnej ochrony konsumentów,
współpraca przy sporządzaniu protokołów, sprawozdań pokontrolnych i sprawozdań okresowych w celu udokumentowania ustaleń i ich wykorzystania,
znajomość aktów prawnych obowiązujących w obrocie handlowym,
uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez UOKiK oraz zakładowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie,
 • znajomość przepisów ustaw:
  • o inspekcji handlowej,
  • prawo przedsiębiorców,
  • o  systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
  • o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
  • o służbie cywilnej,
  • kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole i samokształcenia,
 • łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność,
 • znajomość obsługi komputera,
 • posiadanie czynnego prawa jazdy kategorii B
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu czynnego prawa jazdy kat. B.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 14.02.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia ofert do urzędu)

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Mickiewicza 1
45-367 Opole
z dopiskiem „oferta pracy”

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych:
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu ul. Mickiewicza 1, 45 – 367 Opole.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – ; tel. 77/44 26 471.
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Informacja o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzeniu rekrutacji.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego.
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i następne ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Na postępowanie rekrutacyjne zostaną zaproszone osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu drogą elektroniczną lub telefoniczną.
W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń za stroną internetową: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze lub https://bipwiih.e-wojewoda.pl/pl/c/strona-glowna.html.  Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.
O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru.
Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM  i urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Inspektoratu.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto  2.600,- zł.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Inspektoratu, pok. 114 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 60589

Data ukazania się ogłoszenia: 04.02.2020 r.
Na stanowisko: inspektora ds. kontroli w Wydziale Nadzoru Rynku i Usług
Miejsce wykonywania pracy: Opole
Nazwa i adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu ul. A. Mickiewicza 1
Status: nabór anulowany (zmiany organizacyjne Inspekcji Handlowej)

 

Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
2020-06-08 inspektor ds. kontroli2020-06-19 15:30Lista kandydatów2020-06-08
08:52
Biegun Dariusz
2020-06-25
11:45
Biegun Dariusz
2020-05-11 inspektor ds. kontroli2020-05-22 15:30Wyniki naboru2020-05-11
10:46
Biegun Dariusz
2020-06-15
11:41
Biegun Dariusz
2020-02-05 inspektor ds. prawnych w celu zastępstwa2020-02-14 15:30Wyniki naboru2020-02-05
07:30
Biegun Dariusz
2020-05-29
12:42
Biegun Dariusz
2020-02-04 inspektor ds. kontroli2020-02-14 15:30Wyniki naboru2020-02-04
12:52
Biegun Dariusz
2020-05-29
12:21
Biegun Dariusz
2020-02-25 inspektor ds. kontroli2020-03-06 15:30Wyniki naboru2020-02-25
00:00
Biegun Dariusz
2020-05-29
12:14
Biegun Dariusz
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych2020-05-04 15:30Wyniki naboru2020-04-22
12:40
Biegun Dariusz
2020-05-29
12:07
Biegun Dariusz
2020-01-31 inspektor ds. prawnych w celu zastępstwa2020-02-10 15:30Wyniki naboru2020-01-31
12:05
Biegun Dariusz
2020-02-01
09:48
Biegun Dariusz
2020-01-30 inspektor ds. kontroli2020-02-10 15:30Wyniki naboru2020-01-31
13:04
Biegun Dariusz
2020-02-01
09:47
Biegun Dariusz
2019-11-22 inspektor ds. kontroli2019-12-06 15:30Wyniki naboru2019-11-22
10:16
Biegun Dariusz
2020-01-09
09:28
Biegun Dariusz
2019-10-21 inspektor ds. kontroli2019-11-04 15:30Wyniki naboru2019-10-21
14:55
Biegun Dariusz
2019-11-27
14:39
Biegun Dariusz
2019-11-07 inspektor ds. kontroli2019-11-20 15:30Wyniki naboru2019-11-07
09:58
Biegun Dariusz
2019-11-27
14:25
Biegun Dariusz
2019-04-03 inspektor ds. kontroli paliw2019-04-16 15:30Wyniki naboru2019-04-03
11:54
Biegun Dariusz
2019-10-23
12:28
Biegun Dariusz
2019-03-04 Inspektor ds. prawnych2019-03-20 15:30Wyniki naboru2019-03-04
11:30
Biegun Dariusz
2019-10-23
12:27
Biegun Dariusz
2019-04-19 inspektor ds. kontroli paliw2019-04-30 15:30Wyniki naboru2019-04-19
10:32
Biegun Dariusz
2019-10-23
12:25
Biegun Dariusz
2019-08-30 inspektor ds. prawnych w celu zastępstwa2019-09-10 15:30Wyniki naboru2019-08-30
08:58
Biegun Dariusz
2019-09-26
14:35
Biegun Dariusz
2019-09-03 inspektor ds. kontroli2019-09-18 15:30Wyniki naboru2019-09-03
09:01
Biegun Dariusz
2019-09-25
12:43
Biegun Dariusz
2019-06-07 inspektor ds. prawnych2019-06-17 15:30Wyniki naboru2019-06-07
00:00
Biegun Dariusz
2019-07-04
09:20
Biegun Dariusz
2019-03-21 Inspektor ds. kontroli paliw2019-04-01 15:30Wyniki naboru2019-03-21
09:03
Biegun Dariusz
2019-04-03
11:36
Biegun Dariusz
2019-01-03 Inspektor ds. kontroli paliw NRU2019-01-14 15:30Wyniki naboru2019-01-03
00:00
Kubiński Dariusz
2019-01-24
11:51
Kubiński Dariusz
2018-07-21 Inspektor ds. kontroli ŻNG2018-07-31 15:30Wyniki naboru2018-07-21
00:00
Kubiński Dariusz
2018-08-24
12:17
Kubiński Dariusz
2018-06-20 Inspektor ds. kontroli ŻNG2018-07-02 15:30Wyniki naboru2018-06-20
00:01
Kubiński Dariusz
2018-07-16
11:18
Kubiński Dariusz
2018-06-09 Inspektor ds. kontroli NRU2018-06-25 15:30Wyniki naboru2018-06-09
00:31
Kubiński Dariusz
2018-07-13
20:44
Kubiński Dariusz
2018-03-13 Inspektor ds. kontroli ŻNG2018-03-23 15:30Wyniki naboru2018-03-13
06:25
Kubiński Dariusz
2018-04-27
13:54
Kubiński Dariusz
2018-03-24 Inspektor ds. prawnych2018-04-06 15:30Wyniki naboru2018-03-24
00:00
Kubiński Dariusz
2018-03-30
12:39
Kubiński Dariusz
2018-02-01 Inspektor ds. kontroli ŻNG2018-02-15 15:30Wyniki naboru2018-02-01
08:41
Kubiński Dariusz
2018-03-12
15:03
Kubiński Dariusz
2017-06-06 Inspektor ds. kontroli ŻNG2017-06-16Wyniki naboru2017-06-06
00:16
Kubiński Dariusz
2018-03-12
15:00
Kubiński Dariusz
2017-07-10 Inspektor w wydziale ŻNG2017-07-31 15:00Wyniki naboru2017-07-10
10:13
Biegun Dariusz
2017-09-29
12:03
Kubiński Dariusz
2017-09-13 Inspektor w wydziale ŻNG2017-09-23Wyniki naboru2017-09-13
08:35
Kubiński Dariusz
2017-09-29
12:02
Kubiński Dariusz
2016-10-11 Inspektor w Wydziale Nadzoru Rynku i Usług2016-10-25 15:30Wyniki naboru2016-10-11
00:00
Biegun Dariusz
2017-03-29
07:59
Kubiński Dariusz
2016-11-25 Inspektor ds. prawnych i kadr2016-12-09 15:30Wyniki naboru2016-11-25
00:01
Kubiński Dariusz
2017-03-29
07:58
Kubiński Dariusz
2016-07-18 inspektor ds. kontroli ŻNG2016-08-08Wyniki naboru2016-07-18
00:00
Kubiński Dariusz
2016-12-22
10:59
Kubiński Dariusz
2016-06-11 inspektor ds. kontroli ŻNG2016-06-22Wyniki naboru2016-06-11
00:00
Kubiński Dariusz
2016-12-20
15:24
Kubiński Dariusz
2015-11-25 inspektor ds. kontroli ŻNG2015-12-18Wyniki naboru2015-11-25
00:00
Sierpiński Rafał
2016-12-20
15:23
Kubiński Dariusz
2015-10-02 starszy informatyk ds. obsługi sieci informatycznej2015-10-16Wyniki naboru2015-10-02
00:00
Sierpiński Rafał
2016-12-20
15:22
Kubiński Dariusz
2015-08-18 inspektor ds. kontroli ŻNG2015-09-17Wyniki naboru2015-08-17
12:20
Sierpiński Rafał
2016-12-20
15:22
Kubiński Dariusz
2015-07-08 Inspektora ŻNG2015-07-22Wyniki naboru2015-07-13
12:33
Sierpiński Rafał
2016-12-20
15:20
Kubiński Dariusz
2015.04.21 inspektor NRU2015-05-06Wyniki naboru2015-07-13
13:50
Sierpiński Rafał
2016-12-20
15:18
Kubiński Dariusz
2015-02-19 Inspektor ds mediacji2015-03-05Wyniki naboru2015-07-13
14:05
Sierpiński Rafał
2016-12-20
15:17
Kubiński Dariusz

Wytworzył(a): Biegun Dariusz
Wprowadził(a): Biegun Dariusz
Opublikował(a): Biegun Dariusz
Liczba wyświetleń: 641

Data wytworzenia: 2020-02-04 12:52:30
Data publikacji: 2020-02-04 12:52:36
Ostatnio aktualizował(a): Biegun Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 12:21:10

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 12:21:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Biegun Dariusz, v3
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.