Biuletyn
informacji publicznej
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
2019-03-04 Inspektor ds. prawnych
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-03-20 15:30
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor ds. prawnych
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
Proponowane wynagrodzenie2 550,00 zł

Ogłoszenie naboru

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W OPOLU

OGŁOSZENIE O NABORZE

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatki/kandydatów na stanowisko:

inspektora ds. prawnych

w Wydziale Prawno - Organizacyjnym

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKO: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Opole

Adres urzędu:
ul. Mickiewicza 1
45 – 367 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom z zakresu prawa ochrony konsumentów.
 • działanie na rzecz podnoszenia świadomości konsumentów oraz inspektorów,
 • sporządzanie cyfrowych i opisowych sprawozdań, informacji i meldunków zgodnie z potrzebami w tym zakresie,
 • udział w kontrolach na rzecz wydziałów kontrolnych,
 • realizowanie uprawnień w zakresie postępowania administracyjnego i w sprawach o wykroczenia,
 • weryfikacja akt kontroli pod względem formalno-prawnym,
 • weryfikacja projektów zawiadomień i decyzji administracyjnym pod względem formalno-prawnym,

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca koncentracji i podzielności uwagi. Współpraca z Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, konsumentami oraz przedsiębiorcami. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i faks.
Stanowisko pracy usytuowane na parterze lub I piętrze budynku, w pomieszczeniu wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek, w którym mieści się Inspektorat nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście po schodach, brak windy, podjazdów, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów: ustawa o Inspekcji Handlowej, ustawa prawo przedsiębiorców, ustawa o prawach konsumenta,
 • znajomość kodeksu: postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • umiejętność obsługi komputera
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole i samokształcenia,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • znajomość przepisów dot. Instrukcji kancelaryjnej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do 20.03.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia ofert do urzędu)
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  ul. Mickiewicza 1
  45-367 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy”

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych:
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu ul. Mickiewicza 1, 45 – 367 Opole.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – iod[at]opole[dot]wiih[dot]gov[dot]pl"> ; Dariusz Kubiński tel. 77/44 25 995.
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Informacja o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzeniu rekrutacji.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i następne ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Na postępowanie rekrutacyjne zostaną zaproszone osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu drogą elektroniczną lub telefoniczną.
W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń za stroną internetową: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze lub https://bipwiih.e-wojewoda.pl/pl/c/strona-glowna.html. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.
O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru.
Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Inspektoratu.
Przewidywane wynagrodzenie brutto 2.550,- zł.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Inspektoratu, pok. 102 w okresie
3 miesięcy od zakończenia naboru.
Aplikacje nieodebrane po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 43804


Data ukazania się ogłoszenia: 04.03.2019 r.
Na stanowisko: inspektora ds. prawnych w Wydziale Prawno-Organizacyjnym

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Nazwa i adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu ul. A. Mickiewicza 1

Status: nabór anulowany (brak ofert kandydatów spełniających oczekiwania)

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Biegun Dariusz
Wprowadził(a): Biegun Dariusz
Opublikował(a): Biegun Dariusz
Liczba wyświetleń: 1688

Data wytworzenia: 2019-03-04 11:28:07
Data publikacji: 2019-03-04 11:30:17
Ostatnio aktualizował(a): Biegun Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2019-10-23 12:27:06

Historia zmian artykułu:
2019-10-23 12:27:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Biegun Dariusz, v5
2019-05-10 14:12:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Biegun Dariusz, v4
2019-03-11 09:25:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Biegun Dariusz, v2.3
2019-03-04 11:34:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Biegun Dariusz, v2.1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki