Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że realizując temat kontroli przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie organizacji kąpielisk i wypożyczalni sprzętu pływającego kontrolą objęto 4 przedsiębiorców. Przy tym należy wskazać, iż w roku bieżącym na terenie woj. opolskiego zarejestrowano zaledwie cztery kąpieliska, w tym trzy z nich są prowadzone przez urzędy gmin lub podległe im jednostki (Nyski Ośrodek Rekreacji, Zarząd Oświaty i Kultury).

Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:

A. niżej wskazane zagadnienia skontrolowano u wszystkich przedsiębiorców.  

 • Legalność prowadzonej działalności
 • zgłoszenie działalności do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zgodność faktycznie wykonywanej działalności z zakresem zgłoszonym do ewidencji.
 • Prawidłowość uwidaczniania cen oferowanych usług w sporządzonych cennikach.
 • Prawidłowość opracowania i udostępniania konsumentom stosownych regulaminów korzystania ze świadczonych usług.  

B. Wypożyczalnie sprzętu pływającego  

 • Stan techniczny sprzętu pływającego
 • Prawidłowość zapewnienia uprawiającym sporty wodne warunków do udzielania pomocy w nagłych wypadkach.

C. Kąpielisko - zorganizowane

 • Warunki bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska.
 • Przestrzeganie minimalnych norm zatrudnienia ratowników.
 • Kwalifikacje zatrudnianych ratowników.
 • Prawidłowość wyposażenia w obowiązujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, a także w sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.
 • Prawidłowość oznakowania kąpieliska znakami zakazu, ostrzegawczymi i informacyjnymi.

 

D. Inne ustalenia kontroli

Analiza ustaleń kontroli wykazała, iż nieprawidłowości wystąpiły w 1 placówce (kąpielisko) i odnosiły się do:  

 • braku wyposażenia kąpieliska w nosze ratunkowe – wymóg § 10 ust.1 pkt 12 załącznika nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r.
 • nie oznaczenia kąpieliska tablicą informacyjną widoczną i czytelną zawierającą m/in. nazwę albo imię i nazwisko lub numer telefonu organizatora kąpieliska, adres, telefon, adres strony internetowej i numer właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego za wyznaczenie i prowadzenie ewidencji kąpielisk, nazwę kąpieliska itp. – wymóg § 3 ust. 1 pkt 1-6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.  

Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości u przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wypożyczania sprzętu pływającego  

 

Wykorzystanie ustaleń z kontroli

Ustalenia z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • skierowania do przedsiębiorcy 2 żądań w zakresie wyposażenia kąpieliska w nosze ratunkowe i oznaczenia kąpieliska zgodnie z wymogami prawa. Powyższe zostało zrealizowane w trakcie kontroli.
 • skierowania informacji do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przedstawiającej przedmiotowe wyniki kontroli

Jako szczególnie pozytywne w działalności omawianych przedsiębiorców należy uznać legalność i rzetelność ich działania, wykazywanie dużej staranności w zakresie utrzymywania właściwego stanu technicznego wszelkich urządzeń oraz sprzętu pływającego, wyposażenia kąpieliska w obowiązujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze a także w sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.
Przy tym należy zauważyć, iż w roku bieżącym na terenie woj. opolskiego zarejestrowano zaledwie cztery kąpieliska, natomiast w ubiegłym roku akwenów mających status kąpieliska było siedemnaście.
Z pewnością na powyższe wpływa fakt, iż znowelizowana ustawa Prawo Wodne dotychczasowym organizatorom kąpielisk daje możliwość kwalifikowania przedmiotowej działalności „jako miejsce wykorzystywane do kąpieli” w odniesieniu do którego nie ma szczególnych wymagań prawnych, oprócz zadbania o prawidłowe oznakowanie tego rodzaju miejsca i zlecenie służbom sanitarnym przeprowadzenie badań jakości wody.

 

Informację przygotował: Rafał Sierpiński - Naczelnik Wydziału NRU

Wytworzył(a): Rafał Sierpiński
Wprowadził(a): Czech Rafal
Opublikował(a): Czech Rafal
Liczba wyświetleń: 977

Data wytworzenia: 2014-11-14 11:41:17
Data publikacji: 2014-11-14 11:41:20
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 13:14:52

Historia zmian artykułu:
2017-03-23 13:14:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Przeniesienie z sekcji "Przeprowadzone kontrole" do sekcji "Informacje o kontrolach"
2017-03-21 20:17:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Przeniesienie z sekcji "Informacje o kontrolach" do sekcji "Przeprowadzone kontrole"
2016-09-27 14:01:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-09-27 12:23:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-04-07 11:17:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2015-10-05 11:46:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-09-24 12:03:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-09-15 14:22:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, Przeniesienie z sekcji "Kontrola kąpielisk" do sekcji "Informacje o kontrolach"
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki