Biuletyn
informacji publicznej
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2020-05-04 15:30
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastanowisko samodzielne
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
Proponowane wynagrodzenie400,00 zł

Ogłoszenie naboru

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W OPOLU

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

poszukuje kandydatki/kandydatów na  stanowisko: pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

WYMIAR ETATU:1/8
STANOWISKO: 1
Miejsce wykonywania pracy: Opole

ADRES URZĘDU:
ul. Mickiewicza 1
45 – 367 Opole

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku, w pomieszczeniu wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek, w którym mieści się Inspektorat nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście po schodach, brak windy, podjazdów, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, w tym ich ochrony fizycznej,
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych (w szczególności ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów) oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 • Aktualizowanie i opracowywanie, akceptacja planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie i nadzór nad jego realizacją,
 • Klasyfikowanie, w imieniu Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, informacji niejawnych,
 • Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • Szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych,
 • Przeprowadzanie postępowań sprawdzających wobec pracowników Inspekcji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez właściwe organy,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez właściwe organy upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”,
 • znajomość przepisów ustaw:
  • o ochronie informacji niejawnych,
  • o ochronie danych osobowych,
  • o służbie cywilnej,
  • oraz znajomość organizacji i funkcjonowania inspekcji handlowej,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • umiejętność redagowania informacji, procedur i instrukcji,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganie niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa,
 • kopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.05.2020 r.
  (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia ofert do urzędu)
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  ul. Mickiewicza 1
  45-367 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy”

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych:
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu ul. Mickiewicza 1, 45 – 367 Opole.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – iod[at]opole[dot]wiih[dot]gov[dot]pl"> ; tel. 77 44 26 471.
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Informacja o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzeniu rekrutacji.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i następne ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.
 

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Na postępowanie rekrutacyjne zostaną zaproszone osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu drogą elektroniczną lub telefoniczną.
W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń za stroną internetową: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze lub https://bipwiih.e-wojewoda.pl/pl/c/strona-glowna.html.Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy. O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM  i urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Inspektoratu. Przewidywane wynagrodzenie brutto: 400,00 zł  plus dodatek za wysługę lat. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Inspektoratu, pok. 114 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pełnomocnika
ds. ochrony informacji niejawnych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej

SYGNATURA NABORU:     PO.210.4.2020

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Kuczer Dariusz

Krasiejów

 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 62880

Data ukazania się ogłoszenia: 22.04.2020 r.
Na stanowisko: pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
Miejsce wykonywania pracy: Opole
Nazwa i adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu ul. A. Mickiewicza 1
Status: nabór zakończony wybraniem kandydata
Wybrany kandydat:  Dariusz Kuczer zam. Krasiejów

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Biegun Dariusz
Wprowadził(a): Biegun Dariusz
Opublikował(a): Biegun Dariusz
Liczba wyświetleń: 507

Data wytworzenia: 2020-04-22 12:40:03
Data publikacji: 2020-04-22 12:40:10
Ostatnio aktualizował(a): Biegun Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 12:07:31

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 12:07:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Biegun Dariusz, v4
2020-05-18 11:05:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Biegun Dariusz, v3
2020-05-18 11:03:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Biegun Dariusz, v2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki